ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ    ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ   ΑΠΟ

23/8/2012

 

 

Η ΕΕ ποινικοποιεί την απάτη με αντικείμενο το ΦΠΑ.

Ποινικοποιήται η απάτη με αντικείμενο το ΦΠΑ, με ενιαίες ρυθμίσεις σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τη νέα οδηγία που πρόκειται να εκδώσει η ΕΕ σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης.

Όπως επισημαίνεται στο σχέδιο οδηγίας που έχει παρουσιάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η απάτη με αντικείμενο το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) μειώνει τα φορολογικά έσοδα των κρατών-μελών και ως εκ τούτου επηρεάζει την εφαρμογή ενιαίου συντελεστή στη βάση ΦΠΑ κάθε κράτους-μέλους.

Από τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξάλλου, επιβεβαιώνεται πως η διαδικασία τήρησης του εφαρμοστέου δικαίου της Ένωσης για είσπραξη των εσόδων Φόρου Προστιθέμενης Αξίας συνδέεται άμεσα με τη διαθεσιμότητα των αντίστοιχων πόρων ΦΠΑ στον προϋπολογισμό της Ένωσης, δεδομένου ότι οιοδήποτε κενό στην είσπραξη των πρώτων έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των δεύτερων. Κατά συνέπεια, η οδηγία καλύπτει τα έσοδα που απορρέουν από τις εισπράξεις ΦΠΑ στα κράτη-μέλη.

Υπενθυμίζεται πως μια από τις πηγές από τις οποίες προέρχονται οι πόροι του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ο πόρος που βασίζεται στο ΦΠΑ. Πρόκειται για ενιαίο ποσοστό συντελεστή, που εφαρμόζεται στην εναρμονισμένη βάση ΦΠΑ κάθε κράτους-μέλους της ΕΕ.

Με τη νέα, υπό έκδοση οδηγία θεσπίζονται οι αναγκαίες ρυθμίσεις στον τομέα της πρόληψης και καταπολέμησης της απάτης (όχι μόνο σε βάρος του ΦΠΑ) και των λοιπών παράνομων δραστηριοτήτων που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης, με τον καθορισμό ποινικών αδικημάτων και κυρώσεων, που περιλαμβάνουν και κατώτατα και ανώτατα όρια φυλάκισης για φυσικά πρόσωπα τα οποία διαπράττουν σχετικά αδικήματα.

Μέσω Taxisnet για τις 7 δόσεις του φόρου εισοδήματος.

Οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται, μέσω του Taxisnet, για το ύψος των δόσεων του φόρου που προκύπτει από τα εκκαθαριστικά τους σημειώματα. Μάλιστα, όσοι θέλουν να ενημερωθούν για τις δόσεις που προκύπτουν από την εκκαθάριση της φορολογικής τους δήλωσης και δεν έχουν κωδικό πρόσβασης στο ηλεκτρονικό σύστημα θα μπορούν να ενημερώνονται με τον ΑΦΜ τους.

Σημειώνεται ότι ο φόρος που έχει προκύψει από τις εκκαθαριστικές δηλώσεις μπορεί πλέον να αποπληρώνεται σε επτά μηνιαίες και ισόποσες δόσεις, αλλά όσοι επιθυμούν να εξοφλήσουν την οφειλή τους εφάπαξ μπορούν να το πράξουν εκμεταλλευόμενοι την έκπτωση του 1,5%.
Εν τω μεταξύ, για όσους δεν έχουν υποβάλει ακόμη φορολογική δήλωση, θα ξεκινήσει από τον Σεπτέμβριο μία διαδικασία διασταύρωσης στοιχείων, προκειμένου να τους αποσταλούν τα σχετικά ειδοποιητήρια.

Η πρώτη δόση θα πρέπει να καταβληθεί έως τις 31 Αυγούστου, ενώ η τελευταία έως τις 28 Φεβρουαρίου του 2013. Η ευνοϊκή ρύθμιση των 7 δόσεων αφορά όσους έχουν οικογενειακό εισόδημα μέχρι 60.000 ευρώ.

Πιο αναλυτικά όπως προβλέπεται στην απόφαση του υπουργείου Οικονομικών:
- Η πληρωμή του εκκαθαριστικού σημειώματος μπορεί να γίνει μέχρι σε 7 μηνιαίες δόσεις για όσους δήλωσαν φέτος οικογενειακό εισόδημα μέχρι 60.000 ευρώ αρχής γενομένης από τη δόση που λήγει 31 Αυγούστου 2012. Η τελευταία δόση για λόγους ορθής δημοσιονομικής διαχείρισης δεν θα ξεπερνά τον Φεβρουάριο του 2013.

- Όσοι φορολογούμενοι έχουν καταβάλει την πρώτη δόση στις 30 Ιουνίου 2012 μπορούν να πληρώσουν το υπόλοιπο ποσό σε 7 δόσεις από 31 Αυγούστου 2012.
- Όσοι έχουν καταβάλει την πρώτη δόση στις 31 Ιουλίου 2012 μπορούν να πληρώσουν το υπόλοιπο σε 6 δόσεις από 30 Σεπτεμβρίου 2012 .

- Για όσους φορολογούμενους η εκκαθάριση γίνεται με ημερομηνία μετά την 31 Αυγούστου 2012 ο φόρος μπορεί να πληρωθεί σε τόσες ισόποσες δόσεις, όσοι είναι οι μήνες που απομένουν μετά την ημερομηνία βεβαίωσης και μέχρι τον Φεβρουάριο 2013
- Ο φόρος που μπορεί να ρυθμιστεί με το προτεινόμενο καθεστώς δόσεων πρέπει να είναι πάνω από 300 ευρώ. Το υπουργείο Οικονομικών διευκρινίζει ότι στις περιπτώσεις που ο φορολογούμενος οφείλει μέχρι και 300 ευρώ, η οφειλή εξοφλείται εφάπαξ στο τέλος του δεύτερου μήνα μετά τον μήνα βεβαίωσης.

- Αν ο φόρος υπερβαίνει τα 300 ευρώ, τότε η οφειλή μπορεί να εξοφληθεί σε όσες δόσεις προβλέπει η ρύθμιση (π.χ. η οφειλή 350 ευρώ με ημερομηνία βεβαίωσης 17 Ιουλίου 2012 μπορεί να εξοφληθεί σε 7 δόσεις των 50 ευρώ από 31/08/2012 έως 28/02/2013).
- Οι δόσεις δεν καλύπτουν τυχόν οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες
- Στο καθεστώς των δόσεων δεν υπάγονται όσοι φορολογούμενοι δεν υπέβαλαν εμπρόθεσμα δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2012

- Όσοι επιθυμούν να εξοφλήσουν την οφειλή τους εφάπαξ μπορούν να το πράξουν εκμεταλλευόμενοι την έκπτωση 1,5% ενώ όσοι επιθυμούν να καταβάλουν τον φόρο με το ισχύον καθεστώς και εμπίπτουν στο σύστημα δόσεων που θεσπίζεται ειδικά για τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2012, δεν εμποδίζονται να επιλέξουν το ισχύον καθεστώς.

Μείωση έως και 50% στις δόσεις των στεγαστικών εξετάζουν οι τράπεζες

Ανάσα στους δανειολήπτες που δυσκολεύονται να αποπληρώσουν το στεγαστικό τους δάνειο, αναμένεται να δώσουν οι νέες ρυθμίσεις που επεξεργάζονται οι τράπεζες σε συνεργασία με την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών.

Στόχος, των προτάσεων, είναι το ποσό της μηνιαίας δόσης να μην ξεπερνά το 30% των αποδοχών του δανειολήπτη ή ακόμα και το 25% για τις περιπτώσεις εξαιρετικά χαμηλά εισοδημάτων, κάτι που επιθυμεί και η κυβέρνηση.

Παράλληλα, μελετάται πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο επιμήκυνσης της περιόδου αποπληρωμής από τα 40 χρόνια που είναι σήμερα έως και τα 90 χρόνια, αφού μόνο έτσι θα μπορέσει να μειωθεί έως και 50% η μηνιαία δόση του στεγαστικού δανείου.

Άλλο σενάριο που εξετάζεται είναι η δυνατότητα ενοικίασης από τον δανειολήπτη της κατοικίας του για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, πχ. τρία χρόνια, και η προοπτική επαναγοράς της με νέο δάνειο και νέους όρους μετά την πάροδο της περιόδου ενοικίασης. Αξίζει να σημειωθεί πως το μέτρο αυτό έχει εφαρμοστεί και σε άλλες χώρες, όπως η Ισπανία και η Ουγγαρία.

Όπως και να χει, τα σενάρια αυτά θα πάρουν ''σάρκα και οστά'' σύντομα αφού οι τράπεζες αναγνωρίζουν την ανάγκη παρέμβασης στο θέμα καθώς ''βλέπουν'' τις επισφάλειες στα στεγαστικά δάνεια να έχουν φτάσει στο ιλιγγιώδες ποσοστό του 15%, παρά τις ρυθμίσεις στις οποίες έχουν προχωρήσει για το σύνολο του συνολικού χαρτοφυλακίου δανείων.

Οι συνθήκες φέτος δεν επιτρέπουν μείωση ΦΠΑ στην εστίαση.

Οι οικονομικές συνθήκες δεν επιτρέπουν φέτος τη μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση από το 23% στο 13% παρά το ότι επρόκειτο για δέσμευση της κυβέρνησης ανέφερε η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη. Η υπουργός ανέφερε πως γίνονται ειλικρινείς προσπάθειες και η μείωση θα ισχύσει από το 2013, μιλώντας τη Δευτέρα στο περιθώριο των εορταστικών εκδηλώσεων για την 68η επέτειο του ολοκαυτώματος των Ανωγείων.

Εστιάζοντας επίσης στην ασφάλεια και την κοινωνική ειρήνη για την ενίσχυση της τουριστικής βιομηχανίας, η Όλ. Κεφαλογιάννη ανέφερε ότι αυτή είναι η προσπάθεια την οποία καταβάλλει τόσο η ίδια όσο και το υπουργείο δεδομένου πως οι τουρίστες επηρεάζονται άμεσα και από τη γενικότερη κατάσταση που επικρατεί αλλά και από την εικόνα μιας χώρας.

Κοιτάζουν πολύ και υπολογίζουν την ασφάλεια, την κοινωνική ειρήνη Όλοι μας πρέπει να προσπαθήσουμε για κοινωνική ειρήνη. Σε όλες τις κουβέντες που γίνονται με ανθρώπους του τουρισμού στο εξωτερικό και τις αγορές του συγκεκριμένου προϊόντος, ακούμε για την ασφάλεια ανέφερε. Η υπουργός μίλησε για θετικό πρόσημο στις αφίξεις, στις κρατήσεις αλλά και στην εικόνα της χώρας.

 

Τάδε  έφη. 

Peter Parker, Βρετανός manager

  Οι επιχειρήσεις είναι σαν τις ταυρομαχίες: δεν μπορείς να είσαι ερασιτέχνης και δεν μπορείς να είσαι γέρος.

 

 

 

10/8/2012

 

Άπιαστο όνειρο οι διακοπές για φέτος.

Η οικονομική κρίση επηρεάζει και τον σχεδιασμό των καλοκαιρινών διακοπών για την πλειοψηφία των Ελλήνων.

Το "Χριστούγεννα στην πόλη και Πάσχα στο χωριό", τείνει να γίνει "καλοκαίρι στο κλεινόν άστυ" αφού οικονομική κρίση και εργασιακή ανασφάλεια θα κρατήσουν τους Έλληνες στις πόλεις ακόμη και τον Αύγουστο.

Σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Καταναλωτών, το 69% των Ελλήνων (σε σχέση με 62% πέρυσι) αδυνατεί να ανταποκριθεί στα έξοδα των καλοκαιρινών διακοπών και θα κάνει καλοκαίρι στο σπίτι του.

Όσον αφορά το "τυχερό" 31% που θα μπορέσει να πάρει μία γεύση από καλοκαίρι, τα στοιχεία δείχνουν περαιτέρω μείωση του χρόνου διακοπών. Τέσσερις στους πέντε (80%) εξ όσων θα μπορέσουν να πάνε φέτος διακοπές, θα λείψουν από τη "βάση" τους λιγότερο από βδομάδα και θα επισκεφθεί είτε δικό του εξοχικό σπίτι είτε θα φιλοξενηθεί σε συγγενικό σπίτι.

Αναφορικά με τις προτιμήσεις, η θάλασσα συνεχίζει να συγκεντρώνει τις προτιμήσεις της μεγάλης πλειοψηφίας των Ελλήνων (80%), ενώ το βουνό "κερδίζει" κάποιο έδαφος σε σχέση με παλαιότερες έρευνες συγκεντρώνοντας το 20%.

Όπως έδειξε η έρευνα, απαγορευτικό είναι το κόστος των διακοπών για μια 4μελη οικογένεια.

Σύμφωνα με το ΙΝΚΑ, το ελάχιστο κόστος για διαμονή-διατροφή 15 ημερών μιας 4μελούς οικογένειας αγγίζει πλέον τα 3.000 ευρώ.

Την ίδια ώρα, οι Έλληνες καταναλωτές εμφανίζονται ακόμη περισσότερο από πέρυσι απαισιόδοξοι για την πορεία της οικονομίας και απογοητευμένοι από τις μειώσεις του εισοδήματος εργασίας.

Τέλος, η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων θεωρεί ότι οι τιμές ακολουθούν ανοδική πορεία ή -στην καλύτερη των περιπτώσεων- παραμένουν στάσιμες σε υψηλό επίπεδο και η ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών καθοδική πορεία.

 

Εισαγγελική παραγγελία για εντατικούς φορολογικούς ελέγχους στις παραλίες.

Εντολή στο ΣΔΟΕ να εντατικοποιήσει τους ελέγχους του για τη διαφθορά στις παραλίες και συγκεκριμένα για μη έκδοση αποδείξεων για τις ξαπλώστρες και τις ομπρέλες, αλλά και τη διαμονή σε ενοικιαζόμενα δωμάτια, έδωσε ο οικονομικός εισαγγελέας, Σπ. Μουζακίτης, με αφορμή δεκάδες καταγγελίες δεκάδων πολιτών.

Οι εν λόγω αξιόποινες πράξεις συνίστανται πρωτίστως στην μη έκδοση ή ανακριβή έκδοση των προβλεπόμενων ΚΒΣ στοιχείων κατά την παροχή υπηρεσιών ή την πώληση και διακίνηση αγαθών στους αιγιαλούς και τις παραλίες, αλλά και σε παράνομη κατάληψη και μεταβολή αιγιαλού δια της κατασκευής αυθαίρετων κτισμάτων, ως και εγκαταστάσεως ομπρελών σε σημεία αιγιαλού μη προβλεπόμενα στις συμβάσεις μισθώσεως, σε λειτουργία εντός των ορίων του αιγιαλού καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος άνευ αδείας, σε λειτουργία και εκμίσθωση δωματίων χωρίς άδεια, σε μη έκδοση φορολογικών στοιχείων στους μισθωτές των ενοικιαζόμενων δωματίων, σε ρύπανση του περιβάλλοντος, σε είσπραξη υπερβολικών τιμών κατά την παροχή υπηρεσιών, την εκμίσθωση δωματίων για τα οποία ορισμένοι εκμισθωτές απαιτούν μίσθωμα κατ άτομο, καθώς και σε απασχόληση αλλοδαπών χωρίς άδεια, αναφέρει ο κ.Μουζακίτης.

Μάλιστα, ο οικονομικός εισαγγελέας ζητάει από το ΣΔΟΕ να εφαρμόζει την αυτόφωρη διαδικασία σε βάρος των παραβατών, διότι οι αξιόποινες πράξεις στις παραλίες από τους καταστηματάρχες και τους ιδιοκτήτες ενοικιαζόμενων δωματίων έχουν ως αποτέλεσμα την απώλεια σημαντικών εσόδων για το κράτος αλλά και ζημία για το εισόδημα των πολιτών.

Μόλις το 46% των φορολογουμένων θα αποπληρώσουν τμηματικά τους φόρους

Μόλις το 46% των φορολογουμένων φυσικών προσώπων που υπέβαλαν δηλώσεις φόρου εισοδήματος θα έχουν το δικαίωμα να αποπληρώνουν σε δόσεις τις φορολογικές υποχρεώσεις του 2012.

Σύμφωνα με τη ρύθμιση, οι δόσεις για την καταβολή των φορολογικών υποχρεώσεων του 2012 θα είναι ισόποσες και μηνιαίες, χωρίς ελάχιστο ποσό για εκάστη, ενώ ο ανώτατος αριθμός των δόσεων θα είναι επτά (7) και θα μειώνεται ανάλογα με το χρόνο στον οποίο βεβαιώθηκε ο φόρος, προκειμένου τα ποσά να έχουν εξοφληθεί έως το Φεβρουάριο του 2013.

Το μέτρο ανακουφίζει τους φορολογούμενους δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρας, μιλώντας το Mega το πρωί της Τρίτης. Ο κ. Σταϊκούρας υπεραμύνθηκε της απόφασης για 7 -κι όχι περισσότερες δόσεις- σημειώνοντας ότι μεγαλύτερος αριθμός δόσεων θα σήμαινε κι άλλα μέτρα εντός του 2012, προκειμένου να καλυφθεί η τρύπα στα έσοδα.

Στη ρύθμιση θα υπάγονται όσοι έχουν οικογενειακό εισόδημα έως 60.000 ευρώ, ενώ εκτός ρύθμισης μένουν όσοι υπέβαλαν εκπρόθεσμα τη φορολογική τους δήλωση καθώς και εκείνοι που το ύψος του οφειλόμενου φόρου είναι κάτω από 300 ευρώ.

Βάσει της εκκαθάρισης της 8ης Αποστολής του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 2012 τα χρεωστικά εκκαθαριστικά ανέρχονται σε 3.110.535. Από αυτά τα 536.000 περίπου αντιστοιχούν σε φόρο μικρότερο των 300 ευρώ.

Από τα υπόλοιπα 2.574.535 εκκαθαριστικά τα 2.465.000 αφορούν σε φόρο που προκύπτει από οικογενειακό εισόδημα έως 60.000 ευρώ. Τα υπόλοιπα 109.535 χρωστικά εκκαθαριστικά αφορούν σε περιπτώσεις φορολογουμένων με οικογενειακό εισόδημα άνω των 60.000, οι οποίοι και εξαιρούνται της ρύθμισης.

Δηλαδή στη ρύθμιση τμηματικής καταβολής των φορολογικών υποχρεώσεων του 2012 υπάγονται 2.465.000 περιπτώσεις, από σύνολο 5.400.000 φορολογουμένων. Δηλαδή σχεδόν στο 46% .

Αρχίζει η αποστολή των λογαριασμών της ΔΕΗ με το ειδικό τέλος ακινήτων.

Στους λογαριασμούς της ΔΕΗ που αποστέλλονται τις επόμενες ημέρες περιλαμβάνεται η πρώτη δόση του ειδικού τέλους ακινήτων, η εξόφληση του οποίου θα μπορεί να γίνει σε πέντε διμηνιαίες δόσεις. Η κυβέρνηση στοχεύει σε έσοδα ύψους 2,2 δισ. ευρώ.

Κι αν έχει εκλείψει πλέον το ενδεχόμενο διακοπής του ρεύματος -ύστερα από απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας- για όσους φορολογουμένους δεν πληρώσουν το χαράτσι, η εφορία δεν θα τους... ξεχάσει.
Το αντίθετο μάλιστα.

Ετσι στις περιπτώσεις που το τέλος ακινήτων δεν εξοφληθεί, το χρέος θα μεταβιβάζεται για είσπραξη στις υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών, οι οποίες θα έχουν στη συνέχεια το δικαίωμα να το διεκδικήσουν μέσω κατασχέσεων σε εισοδήματα και κινητά περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη. Διαδικασία που ακολουθείται για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο.

Πιο αναλυτικά και φέτος, το χαράτσι θα αποσταλεί μέσω της ΔΕΗ και το ποσό που αναλογεί σε κάθε ιδιοκτήτη ακινήτου θα προστίθεται στην αξία του λογαριασμού ρεύματος.

Θα πρέπει να τονιστεί πως φέτος η εξόφληση του τέλους θα γίνει σε πέντε δόσεις και όχι σε τρεις, όπως έγινε πέρυσι.
Ειδικότερα για το τέλος ακινήτων του 2012 ισχύουν τα ακόλουθα:

- Σε περίπτωση κατά την οποία ο φορολογούμενος δεν πληρώσει το χαράτσι, δεν θα επιβάλλεται σε βάρος του το μέτρο της διακοπής ηλεκτροδότησης, το οποίο έχει κριθεί αντισυνταγματικό από το Συμβούλιο της Επικρατείας.
- Η αποπληρωμή του θα γίνει σε πέντε διμηνιαίες δόσεις με τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος που θα σταλούν από τις 28-29 Ιουλίου μέχρι και το τέλος Απριλίου ή Μαΐου του επόμενου έτους.

- Οι φορολογούμενοι, αν δεν μπορούν να πληρώσουν το σύνολο του λογαριασμού του ρεύματος μαζί με το χαράτσι, θα έχουν τη δυνατότητα να εξοφλήσουν μόνο το ποσό που αντιστοιχεί στις χρεώσεις για το ηλεκτρικό ρεύμα.

 Θα μπορούν, δηλαδή, να πληρώνουν λιγότερα χρήματα από αυτά που αναγράφονται στο άθροισμα όλων των χρεώσεων του ειδοποιητηρίου της ΔΕΗ και τα χρήματα αυτά θα καλύπτουν κατά προτεραιότητα τις οφειλές προς την επιχείρηση. Κι αυτό προκειμένου να μη διογκωθούν περαιτέρω οι ανεξόφλητες οφειλές προς τη ΔΕΗ, οι οποίες προσεγγίζουν το 1,1 δισ. ευρώ.

- Ομως όσοι δεν πληρώσουν το τέλος ακινήτων θα βρουν μπροστά τους την εφορία. Οι απλήρωτες οφειλές που αναλογούν στο τέλος ακινήτων θα μεταφέρονται για είσπραξη στον επόμενο λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος και σε περίπτωση που και πάλι δεν εξοφληθούν, θα μεταβιβάζονται για είσπραξη στις υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών, οι οποίες θα έχουν στη συνέχεια το δικαίωμα να τις διεκδικήσουν ακόμη και με κατασχέσεις σε εισοδήματα και κινητά περιουσιακά στοιχεία του φορολογουμένου.

Τα... βάσανα των ιδιοκτητών ακινήτων δεν τελειώνουν εδώ. Μέσα στο φθινόπωρο μεταξύ Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου θα ξεκινήσει η αποστολή των εκκαθαριστικών σημειωμάτων για τον ΦΑΠ του 2010.

Τάδε  έφη.

Sydney Smith 1771-1845 Συγγραφέας

Η φτώχεια δεν είναι ντροπή για ένα άνθρωπο, αλλά είναι τελείως άβολη.

 

 

 

25/7/2012

 

Η 7η παρτίδα των εκκαθαριστικών βγάζει μέσο φόρο 2.100 ευρώ για 474.188 φορολογούμενους

 

Μέσο φόρο 2.100 ευρώ θα κληθούν να πληρώσουν 474.188 φορολογούμενοι που θα λάβουν τα χρεωστικά σημειώματα της 7ης παρτίδας των εκκαθαριστικών φόρου εισοδήματος, τα οποία ταχυδρόμησε χθες η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.

 

 Η συγκεκριμένη παρτίδα εκκαθαριστικών φέρνει τη μεγαλύτερη έως τώρα επιβάρυνση στους φορολογούμενους. Τα συνολικά στοιχεία για τις 7 παρτίδες εκκαθαριστικών δείχνουν ότι 3,7 εκατ. φορολογούμενοι καλούνται να πληρώσουν μέσο φόρο 1.721 ευρώ.


Σημειώνεται ότι τα εκκαθαριστικά σημειώματα περιλαμβάνουν έως και τρεις φόρους: Το φόρο εισοδήματος, την εισφορά αλληλεγγύης (που υπολογίζεται με συντελεστές 1%-4% σε εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ) και το τέλος επιτηδεύματος (για όσους έχουν μπλοκ αποδείξεων).


Η 7η παρτίδα εκκαθαριστικών που ταχυδρομήθηκε χθες περιλαμβάνει 674.902 σημειώματα, εκ των οποίων:
- Τα 474.188 είναι χρεωστικά και αναγράφουν φόρους 996 εκατ. ευρώ
- Τα 56.158 είναι πιστωτικά και προβλέπουν επιστροφή φόρου 39 εκατ. ευρώ
- Τα υπόλοιπα 144.556 σημειώματα είναι μηδενικά.


Η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή των φορολογικών δηλώσεων λήγει σήμερα, αν και πληροφορίες αναφέρουν ως πιθανό το ενδεχόμενο να δοθεί σιωπηρή παράταση λίγων ημερών ίσως και μέχρι τις 10 Αυγούστου.
Συνολικά, η ΓΓΠΣ έχει ταχυδρομήσει 7 παρτίδες με 3.761.473 εκκαθαριστικά. Από αυτά:
- Τα 2.562.135 είναι χρεωστικά με φόρο 4,4 δισ. ευρώ


- Τα 313.349 είναι πιστωτικά με επιστροφή φόρου 134 173. ευρώ
- Τα 885.989 είναι μηδενικά.


Στους 3,7 εκατ. φορολογούμενους που έχει γίνει η εκκαθάριση έχουν καταλογιστεί 920 εκατ. ευρώ ως εισφορά αλληλεγγύης, ενώ οι υπόχρεοι σε τέλος επιτηδεύματος θα καταβάλουν και άλλα 170 εκατ. ευρώ.
Την ίδια ώρα το υπουργείο Οικονομικών περιμένει το πράσινο φως από την τρόικα για να ενεργοποιήσει τη ρύθμιση για την καταβολή του φόρου εισοδήματος σε 10 μηνιαίες δόσεις για όσους έχουν οικογενειακό εισόδημα έως 100.000 ευρώ.

 

Εφόσον όλα πάνε κατ'Α ευχήν η ρύθμιση για την τμηματική καταβολή του φόρου αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή τον Αύγουστο. Αυτό σημαίνει πως οι υπόχρεοι που έχουν λάβει χρεωστικό εκκαθαριστικό σημείωμα θα πρέπει να πληρώσουν κανονικά την πρώτη δόση του φόρου και το υπόλοιπο ποσό θα κατανεμηθεί σε δέκα μηνιαίες δόσεις.

 

Την πλήρη κατάργηση του ΚΒΣ ζητά η ΕΣΕΕ

 

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου απέστειλε χθες επιστολή προς τον υπουργό Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα και τον υφυπουργό Οικονομικών Γιώργο Μαυραγάνη, με θέμα την πλήρη κατάργηση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, καταθέτοντας πλήρεις και στοιχειοθετημένες προτάσεις.

 

Στην επιστολή της αναφέρει ότι ο ΚΒΣ και ο ΚΦΕ σήμερα αποτελούν ένα γραφειοκρατικό και δυσλειτουργικό νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο ουδόλως ανταποκρίνεται στις σημερινές συνθήκες αλλά ούτε και στην προσπάθεια των φορολογικών υπηρεσιών για την περιστολή της φοροδιαφυγής. Σε αυτό το πλαίσιο, το εμπόριο προτείνει την αντικατάστασή του με εύχρηστες, σύγχρονες, λειτουργικές και πρακτικές εφαρμογές και λύσεις, οι οποίες αναλύονται διεξοδικά.


Οι προτάσεις της ΕΣΕΕ εκφράζουν την επιθυμία του συνόλου του εμπορικού κόσμου για άμεση και πλήρη κατάργηση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Στην πολύ κρίσιμη καμπή στην οποία έχει βρεθεί η ελληνική επιχειρηματικότητα το εν λόγω πρόβλημα πρέπει να αντιμετωπιστεί τώρα ή ποτέ.


Πιο συγκεκριμένα, οι προτάσεις της ΕΣΕΕ για τη μετά ΚΒΣ εποχή είναι:
1. Ο τρόπος φορολογικού ελέγχου των επιχειρήσεων να διεκπεραιώνεται:
με τη μέσω TAXIS διασταύρωση στοιχείων των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ, την υποβολή κατ'  έτος του πρώτου και τελευταίου Ζ της ταμειακής μηχανής (για ηλεκτρονική διασταύρωση και επαλήθευση του κύκλου εργασιών) και των συγκεντρωτικών καταστάσεων των τιμολογίων,


με τον έλεγχο της διακίνησης των αγαθών (αποδείξεις λιανικής-τιμολόγια κ.λπ.),
με την αυστηρώς ηλεκτρονική παρακολούθηση κατά την υποβολή των δηλώσεων ΦΠΑ,
να γίνεται τακτικός έλεγχος αν παρατηρείται έστω και μία παράβαση.


2. Αναμόρφωση της συλλογιστικής χαρακτηρισμού των δαπανών ως παραγωγικών. Η καταγραφή των εκπιπτόμενων και μη δαπανών με την πάροδο των ετών έχει δημιουργήσει μια τεράστιου μεγέθους λίστα, άρα επιβάλλεται, σε κάθε περίπτωση, να εξετάζεται η παραγωγικότητα των δαπανών με βάση μια περιοριστική καταγραφή και αποσαφήνιση του ορισμού της παραγωγικότητας αυτών.


3. Καθιέρωση φορολογικού πιστοποιητικού και για τις επιχειρήσεις οι οποίες δεν ελέγχονται υποχρεωτικά από ορκωτούς λογιστές. Οι πιστοποιημένοι λογιστές - φοροτεχνικοί να αναλάβουν την έκδοσή του με τους όρους και υποχρεώσεις που διέπουν το πιστοποιητικό που εκδίδουν οι ορκωτοί λογιστές.
4. Τα κέρδη που πραγματικά επενδύονται να απαλλάσσονται της φορολογίας, ως αφορολόγητο επενδυτικό κεφάλαιο γνωστό και ως αφορολόγητο αποθεματικό.


5. Συμβουλευτικός και όχι μόνο κατασταλτικός φορολογικός έλεγχος με περιορισμό προστίμων και προσαυξήσεων καθώς και αναστολή ποινικών διώξεων με αυτόφωρη διαδικασία.

 

Η τρόικα διαμηνύει στην κυβέρνηση ότι θα μείνει στη χώρα όσο χρειασθεί.

 

Η τρόικα θα παραμείνει στην Ελλάδα όσο χρειασθεί μέχρι να διαμορφωθεί σε συνεργασία με την κυβέρνηση ένα αξιόπιστο πακέτο μέτρων για την επόμενη διετία. Η αλλαγή αυτή στον προγραμματισμό και τη στάση της τρόικας διαμηνύθηκε στον υπουργό Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα από τον εκπρόσωπο του ΔΝΤ στην τρόικα Πολ Τόμσεν σε δείπνο εργασίας που είχαν το βράδυ της περασμένης Παρασκευής.

 Πηγές από το υπουργείο Οικονομικων τονίζουν ότι το κλίμα στη συνάντηση ήταν εξαιρετικά καλό και σηματοδοτεί μια αλλαγή στην μέχρι τώρα συμπεριφορά των εκπροσώπων των δανειστών μας. Χαρακτηριστικά ο κ. Τόμσεν δήλωσε στον κ. Στουρνάρα ότι θέλουμε να βοηθήσουμε και θα μείνουμε όσο χρειασθεί μέχρι να έχετε ετοιμάσει το πακέτο.

Υπενθυμίζεται οτι το αρχικό πρόγραμμα της τρόικας ήταν να αναχωρήσουν στο τέλος Ιουλίου και να επιστρέψουν τέλος Αυγούστου για να διαπιστώσουν την πρόοδο του πακέτου των 11,5 δισ. ευρώ, αλλά και την πορεία του φετινού προϋπολογισμού, χρονοδιάγραμμα που θα είχε σαν αποτέλεσμα τη μεγάλη καθυστέρηση στην εκταμίευση της δόσης που εκκρεμεί.

 Αύριο ο κ. Στουρνάρας θα έχει συναντήσεις με τους εκπροσώπους των κομμάτων που στηρίζουν την κυβέρνηση για την οριστικοποίηση των μέτρων που εκκρεμούν για τη διαμόρφωση του πακέτου μέτρων των 11,5 δισ. ευρώ, το οποίο θα τεθεί υπόψη των τριών πολιτικών αρχηγών που θα συναντηθούν το απόγευμα.

 

 

Τάδε  έφη.

                William Gaddis, 1922-1998, Αμερικανός συγγραφέας 

 Η εξουσία δεν διαφθείρει τους ανθρώπους, οι άνθρωποι διαφθείρουν την εξουσία.

 

 

25/7/2012

 

Σχέδιο για κατάργηση των τεκμηρίων διαβίωσης.

 

Την κατάργηση των τεκμηρίων διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων από το 2013 με την καθιέρωση του ηλεκτρονικού περιουσιολογίου και την παροχή φόρο-κινήτρων στους φορολογούμενους για να ζητούν αποδείξεις από συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες προανήγγειλε ο υφυπουργός Οικονομικών Γ. Μαυραγάνης σε τηλεοπτική του συνέντευξη.

 

Παράλληλα έκανε λόγο για σύνδεση των φοροαπαλλαγών με εισοδηματικά κριτήρια και για περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων της περιόδου 2000-2011 με συνοπτικές διαδικασίες ελέγχου.
Αναλυτικότερα σύμφωνα με τις δηλώσεις του υφυπουργού:


- με την εφαρμογή του περιουσιολογίου από το 2013 θα καταργηθεί το ισχύον σύστημα για τον τεκμαρτό προσδιορισμό των εισοδημάτων με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων.

 

 Όπως τόνισε χαρακτηριστικά Όταν έχεις περιουσιολόγιο, μπορείς να συγκρίνεις εισόδημα και περιουσία, οπότε δεν χρειάζεσαι τεκμήρια. Από τη στιγμή που θα έχουμε την πλήρη εικόνα της αύξησης της περιουσίας και του ύψους των εισοδημάτων του κάθε φορολογούμενο δεν θα έχουν κανένα λόγο ύπαρξης τα τεκμήρια. Τα τεκμήρια είχαν λογική ύπαρξης που είναι ξεπερασμένη

 

 Αυτό σημαίνει ότι τα εισοδήματα των φορολογουμένων θα προσδιορίζονται πλέον με βάση τις πραγματικές δαπάνες τους κι όχι με βάση συγκεκριμένα ποσά τεκμηρίων ή αντικειμενικών δαπανών διαβίωσης, όπως γίνεται σήμερα.

 

 Το νέο αυστηρότερο σύστημα ελέγχου του πόθεν έσχες θα ισχύει για όλη ανεξαιρέτως την περιουσία και τις αποταμιεύσεις κάθε φορολογούμενου, δηλαδή ακόμη και για την πρώτη κατοικία, τις καταθέσεις, τις μετοχές, τα ομόλογα και τα αμοιβαία κεφάλαια που σήμερα εξαιρούνται από το από τα τεκμήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων.

 (πόθεν έσχες)- το νέο σύστημα ελέγχου της εισοδηματικής και περιουσιακής κατάστασης των φορολογουμένων θα γίνει μέσω της κατάρτισης του περιουσιολογίου, δηλαδή ενός ηλεκτρονικού αρχείου στο οποίο θα καταγράφονται τα στοιχεία για όλα τα ακίνητα και τα κινητά περιουσιακά στοιχεία κάθε πολίτη, καθώς επίσης και οι αποταμιεύσεις του (τραπεζικές καταθέσεις, επενδύσεις σε ομόλογα, μετοχές, μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλα χρηματοοικονομικά προϊόντα).Τα στοιχεία που θα καταχωριστούν στο περιουσιολόγιο θα αξιοποιούνται για τον έλεγχο του πόθεν έσχες της περιουσιακής κατάστασης των φορολογούμενων.

 

 Στους πολίτες οι οποίοι δεν έχουν δηλώσει κεφάλαια ή περιουσιακά στοιχεία τους στην Εφορία θα δοθεί η ευκαιρία να τα δηλώσουν και να τα συμπεριλάβουν στο περιουσιολόγιο πληρώνοντας ένα ποσοστό φόρου όχι πολύ μεγάλο. Στο πλαίσιο αυτό, όσοι φυγάδευσαν αδήλωτα κεφάλαια σε τράπεζες του εξωτερικού θα μπορούν να τα επανεισάγουν στη χώρα και να τα δηλώσουν στο περιουσιολόγιο εκμεταλλευόμενοι το κίνητρο που θα τους παρασχεθεί.

Έρχεται νέα περαίωση για επιχειρήσεις και επαγγελματίες.

Νέα περαίωση των ανέλεγκτων φορολογικών υποθέσεων της περιόδου 2000-2009 ετοιμάζουν τώρα στο υπουργείο Οικονομικών σε μια προσπάθεια είσπραξης επιπλέον εσόδων και περιορισμού της μαύρης τρύπας του προϋπολογισμού που μέχρι στιγμής φθάνει το 1,5 δισ. ευρώ.

 Πληροφορίες αναφέρουν, ότι στο υπουργείο Οικονομικών υπάρχει έτοιμη πρόταση που έχει κατατεθεί από υπηρεσιακά στελέχη, με την οποία δίνεται μια τελευταία ευκαιρία σε περίπου 200.000 επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες να υπαχθούν στην περαίωση και να κλείσουν χωρίς έλεγχο τις ανοιχτές φορολογικές υποθέσεις τους.


Αν και η τρόικα έχει διαμηνύσει ότι δεν θα δεχθεί νέες ευνοϊκές ρυθμίσεις τύπου περαίωσης ανέλεγκτων υποθέσεων, στο υπουργείο Οικονομικών υπάρχουν φωνές που θέλουν να τεθεί η πρόταση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων αφού η τελευταία ρύθμιση απέφερε στα ταμεία του δημοσίου το ποσό των 2,25 δισ. ευρώ.


Άλλωστε όπως δήλωσε πρόσφατα ο υφυπουργός Οικονομικών Γ. Μαυραγάνης υπάρχουν επιχειρήσεις που είναι διατεθειμένες να πληρώσουν παλιούς φόρους . Μπορούμε να βεβαιώσουμε σημαντικούς φόρους μέχρι το τέλος του χρόνου από ανέλεγκτες υποθέσεις.
Την ίδια ώρα σε σαρωτικούς ελέγχους εξπρές με βάση 10 ελεγκτικά κριτήρια σε μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις ετοιμάζεται να προχωρήσει το υπουργείο Οικονομικών.

Στο επίκεντρο των φορο-ελεγκτών του υπουργείου Οικονομικών θα βρεθούν και οι ιδιωτικές ελεγκτικές εταιρίες στις οποίες έχει ανατεθεί ο φορολογικός έλεγχος των ανώνυμων εταιριών και ΕΠΕ και η έκδοση ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού. Με την κίνηση αυτή το οικονομικό επιτελείο θέλει να διαπιστώσει αν οι νόμιμοι ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία της Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης... κάνουν καλά τη δουλειά τους.

Γενική φορολογική αμνηστία σε 'τιμή ευκαιρίας'.

Φορο-αμνηστία με ένα ελάχιστο τίμημα θα εξασφαλίσουν οι φορολογούμενοι που θα δηλώσουν στην εφορία αδήλωτα εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία όπως ακίνητα, καταθέσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό, μετοχές και ομόλογα ακόμη και χρυσό ή κοσμήματα και έργα τέχνης μεγάλης αξίας που αποκτήθηκαν από μη νόμιμα κεφάλαια.


Το υπουργείο Οικονομικών ετοιμάζεται να τραβήξει μια κόκκινη γραμμή με το παρελθόν προωθώντας με διαδικασίες - εξπρές, ειδική νομοθετική ρύθμιση με την οποία θα δίνεται μια τελευταία ευκαιρία στους φορολογούμενους να αποκαλύψουν στις φορολογικές αρχές μαύρα εισοδήματα και κινητή και ακίνητη περιουσία που έχουν αποκρύψει από το κράτος.

Το κίνητρο θα είναι ισχυρό για να αποφασίσουν οι φορολογούμενοι να εμφανίσουν περιουσιακά στοιχεία που δεν μπορούν να δικαιολογηθούν από τα εισοδήματα που έχουν καταγράψει στις φορολογικές δηλώσεις τους σημειώνει αρμόδιος παράγοντας του υπουργείου Οικονομικών.

Τελευταία ευκαιρία

Σύμφωνα με πληροφορίες, το σχέδιο που εξετάζουν στο υπουργείο Οικονομικών προβλέπει τα εξής:
1 Θα επιβληθεί ένας χαμηλός ελκυστικός φόρος στα εισοδήματα και τα περιουσιακά στοιχεία που θα δηλωθούν. Με την επιβολή ενός μικρού φόρου θα πείσουμε όσους δεν δήλωσαν έσοδα που αποδεικνύονται από την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, να τα δηλώσουν τώρα σημειώνει ο ίδιος παράγοντας.

Το ύψος του φορολογικού συντελεστή επί της αδήλωτης περιουσίας των φορολογουμένων δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί καθώς αναμένεται να είναι ένα από τα θέματα που θα τεθούν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τους επικεφαλής της τρόικας, οι οποίοι καταφθάνουν στην Αθήνα την ερχόμενη εβδομάδα.


2 Με τα κεφάλαια που θα δηλώσουν οι φορολογούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν όχι μόνο το πόθεν έσχες για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων αλλά και τα τεκμήρια διαβίωσης.

3 Οσοι υπαχθούν στη ρύθμιση θα κληθούν να δηλώσουν καταθέσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό, μετοχές, ακίνητα, αυτοκίνητα, σκάφη αναψυχής, χρυσό, κοσμήματα μεγάλης αξίας, έργα τέχνης, δηλαδή περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν με εισοδήματα τα οποία δεν δικαιολογούνται από αυτά που είχαν δηλωθεί στις φορολογικές δηλώσεις προηγούμενων ετών.

4 Η νομοθετική ρύθμιση που σχεδιάζεται δεν θα περιλαμβάνει τις περιπτώσεις νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, ενώ δεν θα αφορά τους πολιτικούς καθώς και πρόσωπα που άσκησαν δημόσια εξουσία από θέσεις ευθύνης.

5 Οι φορολογούμενοι που θα αρνηθούν να υπαχθούν στην ευνοϊκή ρύθμιση θα βρεθούν αντιμέτωποι με δυσάρεστες εκπλήξεις. Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων θα προχωρήσει σε εκτεταμένες διασταυρώσεις φορολογικών στοιχειών.

Στις περιπτώσεις που διαπιστωθούν ότι υπάρχουν αποκλίσεις μεταξύ πραγματικών εισοδημάτων και συνολικής περιουσίας του φορολογουμένου η εφορία θα επιβάλλει αυστηρά πρόστιμα και κυρώσεις και ταυτόχρονα θα προχωρά στην κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων (καταθέσεων, ακινήτων, κινητών περιουσιακών στοιχείων).

Η 5η παρτίδα εκκαθαριστικών.

Μέσο φόρο 2.017 ευρώ θα κληθούν να πληρώσουν 564.347 φορολογούμενοι που θα λάβουν τα χρεωστικά σημειώματα της 5ης παρτίδας των εκκαθαριστικών φόρου εισοδήματος που ετοιμάζεται να ταχυδρομήσει η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.

Η συγκεκριμένη παρτίδα εκκαθαριστικών φέρνει τη μεγαλύτερη, έως τώρα, επιβάρυνση στους φορολογουμένους. Τα συνολικά στοιχεία για τις 5 παρτίδες εκκαθαριστικών δείχνουν ότι 1,9 εκατ. φορολογούμενοι καλούνται να πληρώσουν μέσο φόρο 1.689 ευρώ. Η σημαντική αύξηση στο φόρο εισοδήματος, σε σχέση με πέρυσι, οφείλεται στους εξής λογούς:
- Στη μείωση του αφορολόγητου ποσού εισοδήματος από τις 12.000 ευρώ στα 5.000 ευρώ,

- Στη μείωση των πρόσθετων αφορολόγητων ορίων για τρίτεκνους και πολύτεκνους,

- Στην παρακράτηση, μαζί με το εισόδημα, της έκτακτης εισφοράς του 2012.

- Στα νέα τεκμήρια διαβίωσης που αυξήθηκαν από 33% έως και 70%.

- Στην αύξηση των φορολογικών συντελεστών για τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα.

- Στη μείωση των εκπτώσεων προσωπικών δαπανών από το φόρο εισοδήματος.

Σημειώνεται ότι τα εκκαθαριστικά σημειώματα περιλαμβάνουν έως και τρεις φόρους: Το φόρο εισοδήματος, την εισφορά αλληλεγγύης (που υπολογίζεται με συντελεστές 1%-4% σε εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ) και το τέλος επιτηδεύματος (για όσους έχουν μπλοκ αποδείξεων).

Μέσα στις επόμενες ημέρες η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών αποστέλλει την 5η παρτίδα εκκαθαριστικών που περιλαμβάνει 779.796 σημειώματα.

 Τάδε  έφη.

                Fred Allen, 1894-1956, Αμερικανός κωμικός    

Επιτροπή: μια ομάδα ανθρώπων που από μόνοι τους δεν μπορούν να κάνουν τίποτα,  αλλά σαν ομάδα μπορούν να αποφασίσουν ότι τίποτα δεν μπορεί να γίνει.

 

 

12/7/2012

Μεγάλη καθυστέρηση στην υποβολή φορολογικών δηλώσεων.

 Μέχρι σήμερα, πέντε μέρες πριν την λήξη της προθεσμίας 1,8 εκατομμύρια φορολογούμενοι δεν έχουν υποβάλει δήλωση γεγονός που αποδίδεται από τους αρμόδιους παράγοντες και στα αυξημένα ποσά φόρου των εκκαθαριστικών σημειωμάτων λόγω της μείωσης του αφορολόγητου ποσού εισοδήματος, των περικοπών στις εκπτώσεις δαπανών και της έκτακτης εισφοράς.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών ο μέσος φόρος που προκύπτει από το σύνολο των εκκαθαριστικών που έχουν αποσταλεί έως τώρα στους φορολογούμενους ανέρχεται στο ποσό των 1.540 ευρώ. Χθες μάλιστα ταχυδρομήθηκε και νέα, η τέταρτη, σειρά 1.937.343 εκκαθαριστικών σημειωμάτων.

Από τη στατιστική επεξεργασία των εκκαθαριστικών προκύπτουν στοιχεία - σοκ για το μέγεθος της φορολογικής επιβάρυνσης των νοικοκυριών. Ειδικότερα:

- έως τώρα έχουν εκκαθαριστεί 1.937.343 φορολογικές δηλώσεις, σε σύνολο περίπου 5,5 εκατ. που πρόκειται να εκκαθαριστούν. Από τα φετινά εκκαθαριστικά έχει ήδη βεβαιωθεί πρόσθετος φόρος 1,931 δισ. ευρώ.

- πέρυσι από το σύνολο των εκκαθαριστικών σημειωμάτων βεβαιώθηκε συνολικός φόρος μόλις 1,124 δισ. ευρώ. Με άλλα λόγια, φέτος αναμένεται να βεβαιωθούν πρόσθετοι φόροι στα εκκαθαριστικά τουλάχιστον 4 δισ. ευρώ!
- ο μέσος φόρος ανά νοικοκυριό πέρυσι ήταν 206 ευρώ. Φέτος ο μέρος φόρος έχει αυξηθεί κατά 383% καθώς ανέρχεται στα 997 ευρώ.

- ενώ πέρυσι λάμβαναν επιστροφή φόρου τα 36 στα 100 νοικοκυριά, φέτος λαμβάνουν επιστροφή φόρου μόλις τα 9 νοικοκυριά στα 100.

- ενώ πέρυσι προέκυπτε οφειλή φόρου μετά την εκκαθάριση για το 20% των νοικοκυριών, φέτος το αντίστοιχο ποσοστό έχει εκτοξευτεί στο 67%.

Σε ισχύ επιπλέον φόρος 3% για το 2011.

 Αντιμέτωποι με έναν επιπλέον φόρο βρίσκονται φέτος χιλιάδες φορολογούμενοι οι οποίοι εισπράττουν ενοίκια από την εκμίσθωση ακινήτων τους σε επιχειρήσεις για επαγγελματική στέγη.

Οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι καλούνται να πληρώσουν με τα εκκαθαριστικά των φετινών φορολογικών τους δηλώσεων συμπληρωματικό φόρο 3% επί των ενοικίων που εισέπραξαν το 2011 από την εκμίσθωση των ακινήτων τους για επαγγελματική χρήση.

Πολλοί, όμως, από τους φορολογουμένους αυτούς, οι οποίοι υπέβαλαν ήδη τις δηλώσεις τους χειρόγραφα στις ΔΟΥ δεν είχαν αντιληφθεί ότι φέτος προβλέπεται και αυτή η πρόσθετη επιβάρυνση. Ετσι παρέλειψαν να αναγράψουν στους κωδικούς 175-176 του πίνακα 4Ε, στη 2η σελίδα του εντύπου Ε1, το συνολικό ποσό των μισθωμάτων επαγγελματικής στέγης που εισέπραξαν το 2011, προκειμένου αυτό να φορολογηθεί με το συμπληρωματικό φόρο 3%.

Με εγκύκλιο που απέστειλε πρόσφατα το υπουργείο Οικονομικών σε όλες τις ΔΟΥ επισημαίνεται η παράλειψη αυτή και ζητείται από τους εφοριακούς να τη διορθώσουν κατά τον έλεγχο των χειρόγραφων δηλώσεων που παραλαμβάνουν.

 

Σχέδιο για εξόφληση φόρου σε 9 δόσεις και παράταση της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων.

 

Σχέδιο επιμήκυνσης της περιόδου καταβολής των φορολογικών βαρών που προκύπτουν από τα φετινά εκκαθαριστικά σημειώματα θα θέσει στο τραπέζι των συζητήσεων με την τρόικα το υπουργείο Οικονομικών. Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτό προβλέπει ότι η εξόφληση των φόρων θα γίνει σε περισσότερες από τρεις δόσεις, που συνολικά μπορεί να φτάσουν και τις εννέα.

 

Παράλληλα, το υπουργείο προσανατολίζεται σε παράταση της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών φορολογικών δηλώσεων, που λήγει στις 16 Ιουλίου, καθώς φοβάται ότι μία μαζική υποβολή τις τελευταίες ημέρες θα απειλήσει με μπλακ άουτ

 το Taxisnet.
Πιο αναλυτικά, στο υπουργείο Οικονομικών εκφράζονται φόβοι ότι πολλοί φορολογούμενοι δεν θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν το νέο κύμα φόρων που έρχεται με τα εκκαθαριστικά, κηρύσσοντας αναγκαστικά... στάση πληρωμών προς το Δημόσιο.


Για να διευκολυνθούν οι φορολογούμενοι και να αποτραπεί η εκδήλωση ενός κινήματος δεν πληρώνω φόρο εισοδήματος, το υπουργείο προωθεί μια ειδική ρύθμιση που θα δίνει τη δυνατότητα στους φορολογούμενους που βρίσκονται σε οικονομική αδυναμία να εξοφλήσουν τους φόρους που θα περιλαμβάνονται στα φετινά εκκαθαριστικά σημειώματα σε περισσότερες δόσεις.


Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, στο σχέδιο που τελεί υπό την έγκριση της τρόικας θα διατηρηθούν οι διμηνιαίες δόσεις (τρεις εάν ο φόρος βεβαιωθεί μέχρι και τον Ιούλιο, δύο αν ο φόρος βεβαιωθεί Αύγουστο και Σεπτέμβριο και μία δόση αν η βεβαίωση γίνει από τον Οκτώβριο και μετά) και μετά θα υπάρχουν μέχρι και 6 μηνιαίες δόσεις. Σύμφωνα με το σχέδιο αυτό, η εξόφληση των έξτρα φόρων που περιλαμβάνονται στα εκκαθαριστικά σημειώματα θα γίνει μέχρι και τον Ιούνιο του 2013.


Οπως δείχνει η εκκαθάριση των φετινών φορολογικών δηλώσεων, δύο στους τρεις φορολογούμενους καλούνται να πληρώσουν επιπλέον φόρους για τα εισοδήματα που απέκτησαν το 2011, όταν πέρυσι οι παραλήπτες χρεωστικών σημειωμάτων ήταν μόλις ένας στους πέντε. Στοιχείο που δείχνει ότι πολλοί φορολογούμενοι, οι οποίοι πέρυσι είχαν επιστροφή φόρου, φέτος καλούνται να πληρώσουν μεγάλα ποσά.


Η μείωση του αφορολόγητου ορίου στις 5.000 ευρώ από 12.000 ευρώ, η αύξηση των τεκμηρίων διαβίωσης και η περικοπή των φοροαπαλλαγών έχουν ανεβάσει κατακόρυφα τον φετινό λογαριασμό της Εφορίας. Περίπου 3,8 εκατομμύρια νοικοκυριά, επί συνόλου 5,7 εκατομμυρίων που θα υποβάλουν φέτος φορολογική δήλωση, αναμένεται να χρεωθούν με φουσκωμένους φόρους για τα εισοδήματα του 2011.


Σημειώνεται ότι τα φετινά εκκαθαριστικά σημειώματα δεν περιλαμβάνουν μόνο τον φόρο για τα εισοδήματα του περασμένου έτους, αλλά και δύο ακόμη χαράτσια: η ειδική εισφορά αλληλεγγύης 1%-4% για όσους φορολογούμενους είχαν το 2011 ατομικό εισόδημα μεγαλύτερο των 12.000 ευρώ και το αυξημένο από 300 σε 400-500 ευρώ τέλος επιτηδεύματος για όσους άσκησαν κατά τη διάρκεια του 2011 ατομική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα.

 

 

Τρία μέτρα-φωτιά για τα τρία δισ. που ζητά η τρόικα

 

Tην άμεση λήψη μέτρων ύψους 3 δισ. ευρώ ζητά η τρόικα, όπως αποκάλυψε ο υπουργός Οικονομικών Γιάννης Στουρνάρας σε δηλώσεις του στις Βρυξέλλες στο περιθώριο του Ecofin.

 

Ουσιαστικά πρόκειται για τρία βασικά μέτρα που είχαν προαποφασιστεί κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης Παπαδήμου και αφορούν στη λήψη του χαρατσιού της ΔΕΗ για το 2012, τις περικοπές στα ειδικά μισθολόγια του Δημοσίου και την εξίσωση των φόρων στο πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης.


Μας ζητούν για το 2012 υλοποίηση των μέτρων που έχουμε δεσμευτεί. Μας αφήνουν να πάρουμε ισοδύναμα μέτρα, δεν είναι όμως όλα εύκολα... Θα δούμε τι μπορούμε να παρουσιάσουμε και τι μπορεί να γίνει αποδεκτό. Μέσα στις επόμενες εβδομάδες πρέπει να ληφθούν μέτρα ύψους περίπου τριών δισ. ευρώ που είναι οι απαιτήσεις του (περασμένου) Μαρτίου...

 

Η συζήτηση για τα μέτρα γίνεται τώρα. Μπορούμε να πάρουμε και πραγματικά ισοδύναμα για τα οποία μπορούν να πεισθούν... Είμαστε υπό σκέψη για τα μέτρα και θα δοθεί μάχη μήπως μπορούμε να τα πάρουμε σε δόσεις. Είναι δημοσιονομικά μέτρα και διαρθρωτικές αλλαγές που καθυστέρησαν, όπως αποκρατικοποιήσεις. Για τα ειδικά μισθολόγια αναζητούμε ισοδύναμα που να γίνουν αποδεκτά, δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Στουρνάρας.


Ο κ. Στουρνάρας ανέφερε επίσης πως μέχρι να ολοκληρωθεί το πακέτο με την τρόικα δεν προβλέπεται να εκταμιευθεί νέα δόση πριν από το Σεπτέμβριο.

 

Τάδε  έφη. 

         Αριστοτέλης Ωνάσης, 1900-1975, Έλληνας εφοπλιστής

           Κάθε κέρδος είναι μια αδικία σε κάποιον.

 

 

5/7/2012

 

Έως 3.000 ευρώ το ετήσιο επίδομα ανεργίας για ελεύθερους επαγγελματίες.

Τη χορήγηση επιδόματος ανεργίας από 360 ευρώ το μήνα και μέχρι 3.000 ευρώ το χρόνο, σε όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες, εμπόρους, βιοτέχνες, γιατρούς, δικηγόρους και δημοσιογράφους που έχασαν την εργασία τους προβλέπει υπουργική απόφαση, η οποία αναμένεται να υπογραφεί εντός των επόμενων ημερών από τον υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ιωάννη Βρούτση.

Όπως σημείωσε, δικαιούχοι του βοηθήματος από τον ειδικό λογαριασμό ανεργίας αυτοτελώς και ανεξάρτητα απασχολουμένων του ΟΑΕΔ είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και ανεξάρτητα απασχολούμενοι ασφαλισμένοι στους φορείς ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, οι οποίοι διακόπτουν το επάγγελμά τους για τουλάχιστον τρεις μήνες από τη διακοπή της επαγγελματικής δραστηριότητας και δεν αναλαμβάνουν μισθωτή απασχόληση ή δεν αυτοαπασχολούνται.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση ο ασφαλισμένος που πραγματοποιεί διακοπή δύο ελεύθερων επαγγελμάτων δικαιούται επίδομα από μία μόνο πηγή. Η διάρκεια καταβολής του βοηθήματος, ανάλογα με τα έτη ασφάλισης, θα είναι από 3 έως 12 μήνες και το ποσό θα κυμαίνεται από 360 ευρώ ανά μήνα, έως 3.000 ευρώ το χρόνο.
Ο δικαιούχος πρέπει να πληροί τις εξής προϋποθέσεις:

- Να έχει τουλάχιστον 3 χρόνια ασφάλισης στο φορέα που υπάγεται κατά τη διακοπή του επαγγέλματος.
- Να έχει καταβάλει στον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας:

Εισφορές για έναν χρόνο, για τους δικαιούχους που διακόπτουν την επαγγελματική δραστηριότητα από 1ης Ιανουαρίου του 2012.
Εισφορές για τουλάχιστον 2 χρόνια, για τους δικαιούχους που διακόπτουν την επαγγελματική δραστηριότητα από 1ης Ιανουαρίου του 2013.
Εισφορές για τουλάχιστον 3 χρόνια, για τους δικαιούχους που διακόπτουν την επαγγελματική δραστηριότητα από 1ης Ιανουαρίου του 2014 και μετά.
- Το συνολικό ατομικό καθαρό ετήσιο εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή των τριών ετών πριν από τη λήψη του βοηθήματος να μην υπερβαίνει αθροιστικά το ποσό των 50.000 ευρώ και το συνολικό οικογενειακό καθαρό ετήσιο εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή των τριών ετών πριν από τη λήψη του βοηθήματος να μην υπερβαίνει αθροιστικά το ποσό των 100.000 ευρώ.

- Διακοπή του επαγγέλματος από την 1/1/2012 και εφεξής, για τρεις τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήψη του βοηθήματος και σύμφωνα με τις οικείες καταστατικές διατάξεις των ασφαλιστικών φορέων.

- Να μην έχει αναλάβει μισθωτή απασχόληση ή να μην αυτοαπασχολείται ή να μη λαμβάνει σύνταξη από οποιαδήποτε αιτία από φορέα κύριας ασφάλισης, τον ΟΓΑ, το ΝΑΤ ή το Δημόσιο ή φορέα κύριας ασφάλισης ξένης χώρας, για το χρονικό διάστημα που δικαιούται το βοήθημα. Ειδικά για τους ασφαλισμένους του Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ) του ΕΤΑΑ απαιτείται η διακοπή της ασφάλισης στον ανωτέρω τομέα.

- Να μην έχει υπαχθεί στην προαιρετική ασφάλιση του φορέα του και να μην έχει υποβάλει αίτηση για συνταξιοδότηση για οποιαδήποτε αιτία.
- Να μην έχει μεταβιβάσει την επιχείρησή του ή το μερίδιό του ή τις μετοχές του στην επιχείρηση στην οποία ανήκε, σε πρόσωπο α'Α και β'Α βαθμού συγγένειας.

- Ο δικαιούχος να έχει εξοφλήσει ολοσχερώς τις οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές ή τυχόν οφειλές από οποιαδήποτε αιτία προς τον ασφαλιστικό φορέα στον οποίο υπάγεται.
- Να διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα.

Πώς να μειώσετε τις ασφαλιστικές εισφορές στο Ο.Α.Ε.Ε.(Τ.Ε.Β.Ε.).

Την απόφαση με την οποία ανοίγει τον δρόμο στους συνεπείς ασφαλισμένους να μειώσουν τις ασφαλιστικές εισφορές που πληρώνει στο ΤΕΒΕ υπέγραψε πριν από λίγο ο υπουργός Εργασίας. Δείτε αναλυτικά τι πρέπει να κάνετε για να γλιτώσετε χρήματα.Η έκπτωση των εισφορών, μπορεί να διατηρηθεί έως το τέλος του 2014 και μετά, οι εισφορές επανέρχονται στο κανονικό επίδομα που προβλέπει ο νόμος. Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στο αρμόδιο κατάστημα του ΟΑΕΕ ενώ η μείωση θα υπολογιστεί από το επόμενο δίμηνο.

Με βάση την απόφαση, οι κανόνες του μέτρου έχουν ως εξής:

1. Δικαίωμα επιλογής στην αμέσως κατώτερη ή στη δεύτερη κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία από την κατηγορία στην οποία υπάγονται υποχρεωτικά έχουν οι ασφαλισμένοι του Ο.Α.Ε.Ε. που δεν έχουν ληξιπρόθεσμη οφειλή ή έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση οφειλόμενων εισφορών και είναι ενήμεροι. Επίσης, δικαίωμα επιλογής έχουν και οι ασφαλισμένοι του Ο.Α.Ε.Ε. που είχαν επιλέξει να μεταταχθούν προαιρετικά σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία και έχουν επανέλθει στην υποχρεωτική κατηγορία.

Προσοχή: Οι προαιρετικά ασφαλισμένοι του Ο.Α.Ε.Ε. δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης της παρ. 5 του άρθρου 32 του ν. 4075/2012 όπως αναφέρει η απόφαση. Και αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούν να ζητήσουν μείωση των εισφορών τους.

2. Η κατάταξη σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία ισχύει για όσο χρόνο οι ασφαλισμένοι είναι ενήμεροι τόσο γιατί καταβάλλουν κανονικά τις εισφορές τους όσο και γιατί τηρούν τους όρους της τυχόν ρύθμισης. Σε περίπτωση απώλειας του δικαιώματος κατατάσσονται στην κατηγορία που βρίσκονταν πριν την αίτηση και σε κάθε περίπτωση στην κατηγορία που θα υπάγονταν σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 258/2005 εάν δεν είχαν ασκήσει το δικαίωμα κατάταξης σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία.

Ασφαλισμένοι που έχουν υπαχθεί σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία έως 31.12.2014 κατατάσσονται αυτοδίκαια από 01.01.2015 στην κατηγορία που θα υπάγονταν εάν δεν είχαν υποβάλλει αίτηση.

Ασφαλισμένοι που επέλεξαν κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία μπορούν οποτεδήποτε να επανέλθουν στην υποχρεωτική κατηγορία, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 258/2005 όπως ισχύουν, με αίτησή τους.

3. Το δικαίωμα επιλογής κατάταξης σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία ασκείται με αίτηση του ασφαλισμένου, άπαξ και ισχύει έως την 31.12.2014. Η κατάταξη στην υποχρεωτική ασφαλιστική κατηγορία και η καταβολή των αναλογουσών ασφαλιστικών εισφορών στην επιλεγείσα ασφαλιστική κατηγορία αρχίζει από το επόμενο προς έκδοση δίμηνο μετά την ημερομηνία αίτησης.

Στις περιπτώσεις υποβολής αιτήσεων μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου 4075/2012 (11.04.2012) και πριν τη δημοσίευση της παρούσας Υπουργικής Απόφασης, οι ασφαλισμένοι κατατάσσονται στην επιλεγείσα ασφαλιστική κατηγορία καταβάλλοντας τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές από το αμέσως επόμενο προς έκδοση δίμηνο της δημοσίευσης της παρούσας Υπουργικής Απόφασης.

4. Ασφαλισμένοι που έχουν ασκήσει ή θα ασκήσουν το δικαίωμα προκαταβολής εισφορών με την έκπτωση του άρθρου 48 του ν. 3943/2011 (Α' 66) δύνανται να ασκήσουν παράλληλα και το δικαίωμα επιλογής κατάταξης σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία.

5. Η αίτηση κατάταξης σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία υποβάλλεται στο αρμόδιο, κατά περίπτωση, Περιφερειακό Τμήμα του Ο.Α.Ε.Ε. το οποίο εκδίδει τη σχετική πράξη κατάταξης.

Το Υπ. Οικονομικών ταχυδρόμησε την τρίτη παρτίδα 500.191 εκκαθαριστικών σημειωμάτων.

Έξτρα φόρο 1.595 ευρώ κατά μέσο όρο καλούνται να πληρώσουν για τα εισοδήματα που απέκτησαν πέρυσι, 338.732 φορολογούμενοι οι οποίοι εντός της εβδομάδας θα παραλάβουν το εκκαθαριστικό σημείωμα.

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών ταχυδρόμησε την τρίτη παρτίδα 500.191 εκκαθαριστικών σημειωμάτων. Επτά στους δέκα φορολογούμενους θα λάβουν χρεωστικό σημείωμα και θα πρέπει να πληρώσουν την πρώτη δόση μέχρι το τέλος Ιουλίου ενώ σχεδόν ένας στους δέκα φορολογούμενους έχει φέτος επιστροφή φόρου. Μαζί με την παρτίδα αυτή, η ΓΓΠΣ έχει στείλει 1.403.446 σημειώματα.

Από τα 1.403.446 εκκαθαριστικά που έχουν ταχυδρομηθεί προκύπτει ότι:
935.844 φορολογούμενου ή το 66,68% καλούνται να πληρώσουν συνολικά φόρους ύψους 1,4 δισ. ευρώ ή 1.500 ευρώ κατά μέσο όρο. Πιο συγκεκριμένα, το φόρος εισοδήματος ανέρχεται σε 1,077 δισ. ευρώ, η ειδική εισφορά αλληλεγγύης που επιβάλλεται στους φορολογούμενους με εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ φθάνει τα 283,08 εκατ. ευρώ και το τέλος επιτηδύματος σε 42,679 εκατ. ευρώ.

123.676 φορολογούμενοι μόλις το 8,81% θα λάβουν πιστωτικό σημείωμα. Η επιστροφή φόρου ανέρχεται συνολικά σε 68,1 εκατ. ευρώ.
Για 343.926 φορολογούμενους ή το 24,51% το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης είναι μηδενικό.
Το μέσο δηλωθέν εισόδημα ανήλθε σε 16.668 ευρώ.

Ο καθαρός φόρος που θα εισπράξει το Δημόσιο φθάνει τα 1,335 δισ. ευρώ.

Τάδε  έφη.

             Δημήτρης Χορν, 1924-1998, Έλληνας ηθοποιός

           Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Συνεχώς ξεψυχάει.

 

Τάδε  έφη.

Τζων Κέννεντυ, Αμερικανός Πρόεδρος  

 Δεν θα πρέπει να διαπραγματευόμαστε από φόβο. Αλλά να μη φοβόμαστε να διαπραγματευόμαστε.

 

Τάδε  έφη.

Λατινικό Ρητό 

Dum spiro spero.

μτφρ: όσο αναπνέω ελπίζω.

 

 

Τάδε  έφη. 

 

Κομφούκιος, 551-479 π.X., Κινέζος φιλόσοφος

Σε μια χώρα που κυβερνάται καλά, η φτώχεια είναι ντροπή.

 Σε μια χώρα που κυβερνάται άσχημα, ο πλούτος είναι ντροπή.

 

.Τάδε  έφη.

Montesquieu, 1689-1755, Γάλλος στοχαστής

Η πολυτέλεια καταστρέφει τις δημοκρατίες. Η φτώχεια τις μοναρχίες. Τάδε  έφη.

                    Μάριο Μόντι, Ιταλός πρωθυπουργός

Όλα μπορούν να συμβούν, αλλά πιστεύω ότι η πιο πιθανή εξέλιξη θα είναι θετική για την Ελλάδα και κατά συνέπεια για όλους μας,

 

Τάδε  έφη. 

         Edward Gibbon, 1737-1794, Άγγλος ιστορικός

Είμαι πραγματικά πλούσιος διότι το εισόδημά μου είναι μεγαλύτερο από τα έξοδά μου και τα έξοδά μου είναι ίσα με τις επιθυμίες μου.

 

 

Τάδε  έφη. 

         Orson Scott Card, 1951-,  Αμερικανός συγγραφέας επιστ. φαντασίας

Είναι μέσα στην αναστάτωση του χάους που ανακαλύπτουμε τι είμαστε, αν είμαστε κάτι.

 

Τάδε  έφη. 

 

 Ισοκράτης, 436-338 π.Χ., Αθηναίος ρήτορας

Η Δημοκρατία μας αυτοκαταστρέφεται διότι κατεχράσθη το δικαίωμα της ελευθερίας και της ισότητας,

διότι έμαθε τους πολίτες να θεωρούν την αυθάδεια ως δικαίωμα, την παρανομία ως ελευθερία,

 την αναίδεια του λόγου ως ισότητα και την αναρχία ως ευδαιμονία.

 

 Τάδε  έφη. 

          Kin Hubbard, 1868-1930, Αμερικανός χιουμορίστας 

    Όλοι θα θέλαμε να ψηφίσουμε τον καλύτερο, αλλά δεν είναι ποτέ υποψήφιος. 

 

Τάδε  έφη. 

    Αριστοτέλης, 384-322 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

Το άρχειν ήδιστον.

        μτφρ: το να ασκείς εξουσία είναι υπέρτατη ευχαρίστηση

 

Τάδε  έφη. 

                 Χρησμός της Πυθίας προς τον Φίλιππο Β της Μακεδονίας.

        Αργυραίς λόγχαις μάχου και πάντων κρατήσεις.

μτφρ: να μάχεσαι με αργυρές λόγχες (δηλ. να δωροδοκείς) και θα κερδίσεις όλες τις μάχες.

 

Τάδε  έφη. 

  77χρονος που αυτοπυροβολήθηκε στην πλατεία Συντάγματος στις 4/4/12

   Δεν μπορώ παρά να βάλω ένα αξιοπρεπές τέλος πριν αρχίσει να ψάχνω στα σκουπίδια,

 

 

     Τάδε  έφη.    

 Louis Scutenaire, 1905-1987, Βέλγος σουρεαλιστής & Αναρχικός

   Η ζωή θα είναι ωραία όταν η δουλειά γίνει μια απόλαυση που θα μπορεί να δοκιμάσει ο καθένας.

 

 

 

Τάδε  έφη. 

         Κομφούκιος, 551-479 π.X., Κινέζος φιλόσοφος

   Σε μια χώρα που κυβερνάται καλά, η φτώχεια είναι ντροπή.

 Σε μια χώρα που κυβερνάται άσχημα, ο πλούτος είναι ντροπή.

 Τάδε  έφη.

 Charles Austin Beard, 1874-1948, Αμερικανός ιστορικός

   Όταν το σκοτάδι είναι βαθύ, μπορείς να δεις τ αστέρια

 

 

ΑΡΧΗ

 

Στην σεληδα Καλυμνικα Νεα

Tαρπον  Σπριγκς  Φλοριδα.

  2006 RadioKalymnos.com